[skip ci] Updated translations via Crowdin

This commit is contained in:
GiteaBot 2019-08-14 15:35:51 +00:00
parent c021890930
commit 14230ca843
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -866,6 +866,7 @@ settings.tracker_issue_style.numeric=Numeryczny
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumeryczne
settings.danger_zone=Strefa niebezpieczeństwa
settings.new_owner_has_same_repo=Nowy właściciel już posiada repozytorium o tej samej nazwie.
settings.convert_desc=Możesz przekonwertować tę kopię lustrzaną na zwykłe repozytorium. Ta czynność jest nieodwracalna.
settings.transfer=Przeniesienie własności
settings.delete=Usuń to repozytorium
settings.delete_notices_1=- Ta operacja <strong>NIE MOŻE</strong> zostać cofnięta.