[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/8161/head
GiteaBot 4 years ago
parent 336cb24bfd
commit 5e67e0100c
  1. 5
      options/locale/locale_fa-IR.ini

@ -299,6 +299,7 @@ max_size_error=` حداکثر باید شامل %s کاراکتر باشد.`
email_error=` ساختار نشانی ایمیل صحیح نیست.`
url_error=` ساختار نشانی اینترنتی صحیح نیست.`
include_error=` باید شامل '%s' باشد.`
glob_pattern_error=`الگوی قطرهای (glob) نامعتبر است: %s.`
unknown_error=خطای ناشناخته:
captcha_incorrect=کد امنیتی اشتباه است.
password_not_match=گذرواژهها باید یکسان باشند.
@ -580,6 +581,8 @@ fork_visibility_helper=نمایان بودن مخزن منشعب شده غیر
repo_desc=توضیحات
repo_lang=زبان
repo_gitignore_helper=یک قالب برای .gitignore انتخاب کنید.
issue_labels=برچسبهای مسئله
issue_labels_helper=یک مسئله را برای برچسب زدن انتخاب کنید.
license=مجوز
license_helper=انتخاب فایل مجوز.
readme=README
@ -1258,6 +1261,8 @@ settings.event_pull_request=تقاضای واکشی
settings.event_pull_request_desc=تقاضای واکشی ایجاد شده، مجددا باز شده، ویرایش شده، تایید شده، رد شده، بازبینی شده، تخصیص یافته، لغو تخصیص شده، عنوان آن به تغییر یافته، عنوان آن حذف شده، یا همگام سازی شده.
settings.event_push=درج کردن
settings.event_push_desc=درج در مخزن توسط گیت.
settings.branch_filter=صافی شاخه
settings.branch_filter_desc=لیست سفید برای درج در شاخه، سازنده شاخه و حذف کننده رخداد ها، به عنوان الگوی قطرهای تعریف میشوند. اگر خالی یا <code>*</code> باشد. رخداد های تمامی شاخه های گزارش می شوند. به <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob </a> برای مستندات املای آن نگاه کنید. مثال ها: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.event_repository=مخزن
settings.event_repository_desc=مخزن ساخته یا حذف شد.
settings.active=فعال

Loading…
Cancel
Save